ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่านกระบวนการการเรียนรู้เชิงประสบการณ์วิชาชีพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ปิยะภัทร เต็มแย้ม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Piyapat Temyaem
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0626395XXX
  • E-Mail Addresarctistect2012@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญแนวคิดในศาสตร์งานสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00008
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่านกระบวนการการเรียนรู้เชิงประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปิยะภัทร เต็มแย้ม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์