ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิด-19 ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ประดิษฐา ภาษาประเทศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pradittha Parsapratet
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0867880XXX
  • E-Mail Addrespraditha_p@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาเด็ก การเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็ก งานประดิษฐ์ ศิลปะประดิษฐ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิด-19 ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Training Model Development for Early Childhood Educational Personnel to Enhance Psychological Characteristic and Health care Behavioral for Early Childhood in the Covid-19 Situation
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ประดิษฐา ภาษาประเทศ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์