ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนางานหัตถกรรมของที่ระลึก จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
    • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พิมพิกา ทองรมย์
    • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pimpika Thongrom
    • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
    • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
    • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
    • โทรศัพท์0910095XXX
    • E-Mail Addres-
    • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอน
    อัพเดทล่าสุด
    09 ก.ย. 2566
    00015
    จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนางานหัตถกรรมของที่ระลึก จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.พิมพิกา ทองรมย์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.มธุรา สวนศรี
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์