ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและกรอบความคิดแบบเติบโตที่มีต่อตัวแปรพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีตัวแปรความสุขในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันในการทำงานเป็นตัวแปรคั่นกลาง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Wisut Srinual
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0936945XXX
  • E-Mail Addreswisut_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระเบียบวิธีวิจัย, โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS LISBEL โปรแกรมวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ ATLAS.ti, โปรแกรมสำนักงาน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและกรอบความคิดแบบเติบโตที่มีต่อตัวแปรพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีตัวแปรความสุขในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันในการทำงานเป็นตัวแปรคั่นกลาง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Influence of Transformational Leadership and Growth Mindset on Creative Behavior at Work of Academic Staff of Rajamangala University of Technology Thanyaburi: The Mediating Role of Happiness at Work and Work Engagement.
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.วิสุทธิ์ สีนวล
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์