ข้อมูลนักวิจัย วิสุทธิ์ สีนวล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Wisut Srinual
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0936945XXX
  • E-Mail Addresswisut_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระเบียบวิธีวิจัย, โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS LISBEL โปรแกรมวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ ATLAS.ti, โปรแกรมสำนักงาน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00288
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อตัวแปรความฉลาดทางสังคมและพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักศึกษากลุ่มแกนนำกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีตัวแปรกรอบความคิดแบบเติบโตเป็นตัวแปรคั่นกลาง หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและกรอบความคิดแบบเติบโตที่มีต่อตัวแปรพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีตัวแปรความสุขในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันในการทำงานเป็นตัวแปรคั่นกลาง หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : โมเดลเชิงสาเหตุของความเครียดในงานของพนักงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พี่เลี้ยง 4. 2565 : ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การของครูในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ 6. 2559 : โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ในเขตจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ