ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและอาชีพที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธวัชชัย ใจศิริ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tawatchai Chaisiri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0851694XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอนภาษาอังกฤษ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00018
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรและอาชีพที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Curriculum Development and Career Prospects in the Thailand 4.0 Era: The Perspectives of Graduate Students in English for Career Development Program, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ธวัชชัย ใจศิริ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ฐิตาภา สินธุรัตน์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์