ข้อมูลงานวิจัย รูปแบบการสอนตามรูปแบบของฮันเตอร์ร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นันทภรณ์ อิ่มสงวน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nantaporn Imsanguan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0875680XXX
  • E-Mail Addreslittlekuk@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ รูปแบบการสอนตามรูปแบบของฮันเตอร์ร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The development of Hunter's teaching style together with skill exercises to enhance reading and spelling abilities of elementary school students
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา 1. ผศ.ต้องลักษณ์ บุญธรรม
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์