ข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปิยนันท์ ปานนิ่ม วิภาหัสน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Piyanan Pannim Vipahasna
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0866188XXX
  • E-Mail Addrespiyananmail@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00023
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factors Affecting the Demand for the Use of Digital Learning Media for Students with Learning Disabilities
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ปิยนันท์ ปานนิ่ม วิภาหัสน์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์