ข้อมูลงานวิจัย ศึกษาระบบนิเวศการพัฒนาทุนมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปิยนันท์ ปานนิ่ม วิภาหัสน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Piyanan Pannim Vipahasna
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0866188XXX
  • E-Mail Addrespiyananmail@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00023
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ศึกษาระบบนิเวศการพัฒนาทุนมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Study of Human Capital Development's Ecosystem on Industrial Platform for Supporting the Digital Economy and Society
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.เมธี พิกุลทอง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์
2. ผศ.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ
3. ผศ.ปิยนันท์ ปานนิ่ม วิภาหัสน์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์