ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการแรงงานผู้สูงอายุของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ดวงพร พุทธวงค์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Daungporn Puttawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0931369XXX
  • E-Mail Addresdaungporn_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิเคราะห์ SEM, สถิติ, ระเบียบวิธีวิจัย, การจัดการระบบสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00026
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการแรงงานผู้สูงอายุของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Guideline for the Development of Elderly Workers Management Model of the Retail Business Group
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ฐิติมา พูลเพชร
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ดวงพร พุทธวงค์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์