ข้อมูลนักวิจัย ฐิติมา พูลเพชร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ฐิติมา พูลเพชร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thitima Pulpetch
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0819905XXX
  • E-Mail Addressthitima_pul@yahoo.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00149
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมแบบเปิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การยกระดับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแบบไร้รอยต่อ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ภายใต้ BCG model หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการส่งออกของพนักงานและผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย หัวหน้าโครงการ 6. 2566 : รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถของธุรกิจอัจฉริยะและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการแรงงานผู้สูงอายุของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : รูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย 9. 2564 : แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบดิจิทัล ในจังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ