ข้อมูลงานวิจัย รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถของธุรกิจอัจฉริยะและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ดวงพร พุทธวงค์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Daungporn Puttawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0931369XXX
  • E-Mail Addresdaungporn_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิเคราะห์ SEM, สถิติ, ระเบียบวิธีวิจัย, การจัดการระบบสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถของธุรกิจอัจฉริยะและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Causal relationship model of business intelligence capabilities and competitive performance of hotel businesses in lower central area of Thailand
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดวงพร พุทธวงค์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ฐิติมา พูลเพชร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์