ข้อมูลงานวิจัย อิทธิพลของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในฐานะตัวแปรคั่นกลางระหว่างการใช้งานเทคโนโลยีการท่องเที่ยวรูปแบบเสมือนจริงและประสบการณ์การท่องเที่ยว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sureerut Inmor
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0818421XXX
  • E-Mail Addressureerut_inmor@hotmail.com sureerut_i@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00018
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ อิทธิพลของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในฐานะตัวแปรคั่นกลางระหว่างการใช้งานเทคโนโลยีการท่องเที่ยวรูปแบบเสมือนจริงและประสบการณ์การท่องเที่ยว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Influence of Social Interaction as Intermediate Between the Presence of Metaverse Tourism Technology and Tourism Experience
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์