ข้อมูลนักวิจัย สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sureerut Inmor
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0818421XXX
  • E-Mail Addresssureerut_inmor@hotmail.com sureerut_i@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00206
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนามาตรวัดความฉลาดทางดิจิทัลของผู้สูงอายุในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 4. 2567 : อิทธิพลของการท่องเที่ยวสีเขียวอัจฉริยะในฐานะตัวแปรคั่นกลางระหว่างการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและความตั้งใจหลังการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : อิทธิพลของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในฐานะตัวแปรคั่นกลางระหว่างการใช้งานเทคโนโลยีการท่องเที่ยวรูปแบบเสมือนจริงและประสบการณ์การท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ 6. 2566 : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ สำหรับกิจการด้านการค้าส่งและค้าปลีก ผู้ร่วมวิจัย 7. 2566 : การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์แชทบอทบริการด้านการเงินของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี พี่เลี้ยง 8. 2566 : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ สำหรับกิจการด้านการบริการ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2566 : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ ผู้ร่วมวิจัย 10. 2565 : อิทธิพลของการใช้งานระบบการนำเสนอข้อมูลเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ 11. 2565 : อิทธิพลของความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเชิงบวกที่ผู้ใช้สร้างขึ้นต่อพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย 12. 2564 : อิทธิพลของความรู้ทางเทคโนโลยีในฐานะตัวแปรคั่นกลางระหว่างอุปสรรคการใช้งานและพฤติกรรมต่อต้านการใช้งานระบบการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย 13. 2564 : ปัจจัยที่ส่งผลถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านทางระบบสื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านตัวแปรคั่นกลางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้บริโภคในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 14. 2564 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการขายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนในระดับโลกสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 15. 2564 : อิทธิพลของนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีระบบโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย 16. 2563 : การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เชิงพาณิชย์ในฐานะตัวแปรคั่นกลางระหว่างลักษณะสำคัญของเครือข่ายสังคมออนไลน์เชิงพาณิชย์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า OTOP ผู้ร่วมวิจัย 17. 2562 : การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของการท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 18. 2560 : คุณลักษณะด้านศีลธรรมที่มีผลต่อการเสพติดอินเทอร์เน็ตบนมือถือของเยาวชนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ