ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการเล่นเปียโนในบทเพลงสอบเทียบเกรดของ ABRSM และ Trinity College London

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.จารุวรรณ สุริยวรรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Jaruwan Suriyawan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814380XXX
  • E-Mail Addresdontri90@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญดนตรีสากล
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00025
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาองค์ประกอบทางดนตรีและเทคนิคการเล่นเปียโนในบทเพลงสอบเทียบเกรดของ ABRSM และ Trinity College London
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์