ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรน้ำอ้อยดำสกัดเข้มข้น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Intira Lichanporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0909605XXX
  • E-Mail Addresintira_l@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเกษตร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00232
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรน้ำอ้อยดำสกัดเข้มข้น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Product Development of Concentrated Herbal Drink form Saccharum sinense Roxb
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.นันท์ชนก นันทะไชย
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ อ้อยดำ เครื่องดื่มสมุนไพร น้ำตาล
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันพืชสมุนไพรได้รับความนิยมและรัฐบาลให้ความสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นอย่างมาก เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิด ในตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพชรตะวัน ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วขึ้น ทั้งนี้เพื่อปลูกและแปรรูปสมุนไพรเชิงพาณิชย์ และพืชสมุนไพรที่ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพชรตะวันได้ให้ความสนใจและปลูกไว้เป็นจำนวนมากคือ “สมุนไพรอ้อยดำ”ด้วยเหตุนี้ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพชรตะวันจึงมีแนวคิดในการนำสมุนไพรอ้อยดำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร สร้างรายได้ให้กับแม่บ้านเกษตรกร และสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มสมาชิก และขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตผลทางการเกษตรมากยิ่งขึ้น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพชรตะวันต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอ้อยดำ โดยการนำอ้อยดำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากอ้อยดำ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัย แต่อย่างไรก็ตามทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพชรตะวันยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ทั้ง 2 ด้านนี้ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มสามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกชุมชน และอาจส่งเสริมให้มีการส่งออกจำหน่ายยังประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรอ้อยดำสกัดเข้มข้น 2. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรอ้อยดำสกัดเข้มข้น 3. เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรอ้อยดำสกัดเข้มข้น