ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.บุศรา ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Bussara Thungsriphatporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0819044XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการปรุง การจัดบริการอาหารยุโรป การผสมเครื่องดื่ม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์