ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยแรงจูงใจและพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลธัญบุรี ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์โควิด 19

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เพ็ญนภา ทองคำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Pennapha Thongkham
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0866616XXX
  • E-Mail Addrestu_mee_mail@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านจิตวิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00032
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยแรงจูงใจและพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลธัญบุรี ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์โควิด 19
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์