ข้อมูลนักวิจัย เพ็ญนภา ทองคำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เพ็ญนภา ทองคำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Pennapha Thongkham
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0866616XXX
  • E-Mail Addresstu_mee_mail@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านจิตวิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00143
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาตัวแบบการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังของผู้ทำงานวัยปลาย ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อตัวแปรความฉลาดทางสังคมและพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักศึกษากลุ่มแกนนำกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีตัวแปรกรอบความคิดแบบเติบโตเป็นตัวแปรคั่นกลาง ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานพิเศษเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : ปัจจัยแรงจูงใจและพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลธัญบุรี ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์โควิด 19 หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การศึกษาการให้อภัยในวัยรุ่น (กรณีศึกษาการลดความรุนแรงด้วยการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการให้อภัยของวัยรุ่นชาย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี) หัวหน้าโครงการ 6. 2559 : โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ในเขตจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย