ข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 บนระบบดีเลิน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ปิยนุช สวัสดิ์โยธิน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Piyanuch Sawatyothin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0867152XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 บนระบบดีเลิน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Analysis of the English for Communication 1 Online Lesson on the DLearn RMUTT
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์