ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมแผนไทยของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experimental Learning Theory (ELT)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปุณยนุช อมรดลใจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Punyanut Amondoljai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0890864XXX
  • E-Mail Addreskrucat09@yahoo.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการแพทย์แผนไทยการแพทยืทางเลือก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมแผนไทยของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experimental Learning Theory (ELT)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปุณยนุช อมรดลใจ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์