ข้อมูลนักวิจัย ปุณยนุช อมรดลใจ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปุณยนุช อมรดลใจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Punyanut Amondoljai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0890864XXX
  • E-Mail Addresskrucat09@yahoo.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการแพทย์แผนไทยการแพทยืทางเลือก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00304
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสูตรผสม เพื่อลดอาการนอนไม่หลับ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมแผนไทยของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experimental Learning Theory (ELT) หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : โครงการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อส่งเสริมสุขภาพในยุคการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตำบลบึงบอน หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยตำรับยาแช่เท้าสำหรับ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการเท้าชา หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : โครงการการพัฒนารูปแบบการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบครบวงจร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเคหะรังสิต ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพตามบริบทสุขภาวะปัจจุบัน หัวหน้าโครงการ