ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวคิดสะตีมศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ธัญญารัตน์ สายใหม่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Tanyarat Saimai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0812393XXX
  • E-Mail Addrestanyarat_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน การออกแบบสื่อการสอน การออกแบบงานสอนแบบ STEAM งานตัดต่อภาพและเสียง งานเขียนแบบเชิงวิศวกรรม/ ร้องเพลง
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวคิดสะตีมศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of Clean Solar Energy Activity Package Based on STEAM Concept to Enhance Engineering Design Process Skills on Clean Solar Energy
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์