ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาวิธีการเพิ่มจำนวนแคบ้าน (Sesbania grandiflora (L.) Desv.)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pimpan Pimonrat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0954206XXX
  • E-Mail Addrespimpanpim88@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00024
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาวิธีการเพิ่มจำนวนแคบ้าน (Sesbania grandiflora (L.) Desv.)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Developing methods for increasing the amount of Agati (Sesbania grandiflora (L.) Desv.)
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ธีรยุทธ คล้ำชื่น
2. ผศ.พิมพรรณ พิมลรัตน์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์