ข้อมูลนักวิจัย พิมพรรณ พิมลรัตน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pimpan Pimonrat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0954206XXX
  • E-Mail Addresspimpanpim88@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00249
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การคัดเลือกพันธุ์ผำที่มีปริมาณโปรตีนสูงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นโปรตีนทางเลือกจากพืชด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุสาหกรรมผลิตซีเมนต์พาร์ติเคิลบอร์ดต่อการปรับปรุงดินการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การรวบรวม พัฒนา และคัดเลือกพันธุ์ผำที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อการผลิตดาวเรืองอย่างปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : การพัฒนาระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับ (Traceability system) หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : อิทธิพลของการให้น้ำแบบพ่นหมอกต่อผลผลิตของเห็ดสกุลนางรม ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : การพัฒนาวิธีการเพิ่มจำนวนแคบ้าน (Sesbania grandiflora (L.) Desv.) ผู้ร่วมวิจัย 8. 2564 : การสำรวจการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลในเครือข่ายและนอกเครือข่ายของ บริษัท บริษัท คิงส์ ฟรุทส์ จำกัด ผู้ร่วมวิจัย 9. 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล่อนผงจาก 4 สายพันธุ์ ด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย ผู้ร่วมวิจัย 10. 2564 : การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ข้าวสีดำที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อการพัฒนาพันธุ์ หัวหน้าโครงการ 11. 2563 : นวัตกรรมการผลิตเมล่อนคุณภาพสูงด้วยสารสนเทศเกษตรแม่นยำ พื้นที่เป้าหมาย : วังรีรีสอร์ท หัวหน้าโครงการ