ข้อมูลงานวิจัย รูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สนิทเดช จินตนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sanitdech Jintana
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0805889XXX
  • E-Mail Addresprince_jongkong@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ รูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Development model of determinant affecting the entrepreneurial intention of Rajamangala University of Technology Thanyaburi students
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.สนิทเดช จินตนา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์