ข้อมูลนักวิจัย สนิทเดช จินตนา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สนิทเดช จินตนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sanitdech Jintana
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0805889XXX
  • E-Mail Addressprince_jongkong@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00025
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : จุดอ่อน จุดแข็งและแนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : การสังเคราะห์งานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : รูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : บทบาทของภาครัฐระดับท้องถิ่นในการส่งเสริมการ จัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การศึกษาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการใช้งานนวัตกรรมดิจิทัลของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ