ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตในยุคปกติวิถีใหม่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sipapa Pummarak
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0639541XXX
  • E-Mail Addressipapamoo@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00022
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตในยุคปกติวิถีใหม่
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of health care manual for improve quality of life among the elderly in new normal way
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ยุภา โพผา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์