ข้อมูลนักวิจัย ศิปภา ภุมมารักษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sipapa Pummarak
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0639541XXX
  • E-Mail Addresssipapamoo@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตในยุคปกติวิถีใหม่ หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ในการดูแลเด็ก กลุ่มแพ้สารก่ออาการแพ้ในอาหารหลัก 8 ประเภท ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การพัฒนารูปแบบชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคลองศาลเจ้า หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : รูปแบบชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเพื่อความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : โครงการวิจัยการพัฒนาชุดนวัตกรรมฝึกอบรมการป้องกันโรคอุบัติใหม่สำหรับ บุคลากรในระบบขนส่งทางราง หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : นวัตกรรมการจัดการและการฝึกอบรมกำลังคนด้านระบบรางอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : รูปแบบการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการลดน้ำหนักของวัยรุ่นตอนปลายที่มีภาวะอ้วนในระยะลังเลใจ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนด้วยการละเล่นแบบไทยโดยผู้ดูแลมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย