ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของเจเนอเรชั่นวาย ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีศึกษา กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณรัฐวรรณ แจ่มฟุ้ง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Narattawan Jamfoong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0819182XXX
  • E-Mail Addressituayfoo@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของเจเนอเรชั่นวาย ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีศึกษา กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factors Affecting Savings Behavior of Generation Y in COVID-19 Situations: Case study of Generation Y in Bangkok
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์