ข้อมูลงานวิจัย คุณค่าของข้อมูลกำไรขาดทุนสุทธิ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและกระแสเงินสดต่อราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ฉัตรชัย มากบุญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chatchai Makbun
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0822288XXX
  • E-Mail Addreschatchai_m@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญAuditing and Information Content
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00011
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ คุณค่าของข้อมูลกำไรขาดทุนสุทธิ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและกระแสเงินสดต่อราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Information Content of Net Income, Total comprehensive Income and Cash Flow with Stock Price and Return of Firm Listed in the Stock Exchange of Thailand
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.มาลี จตุรัส
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์