ข้อมูลงานวิจัย พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus): เพื่อพัฒนาเป็นสายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sukhonthip Ditcharoen
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0867156XXX
  • E-Mail Addressukhonthip_d@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus): เพื่อพัฒนาเป็นสายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Molecular cytogenetics of Leopard coral grouper (Plectropomus leopardus): Implications for development as economically important species and perspectives for biotechnological uses
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์