ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาองค์ความรู้ทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวกล้องงอกและงาขี้ม้อน เพื่อพัฒนาสู่อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)แสงนภา ทองสา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบัน
  • คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายนอก
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  11 พ.ย. 2563
  00026
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาองค์ความรู้ทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวกล้องงอกและงาขี้ม้อน เพื่อพัฒนาสู่อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A study on chemical composition and biological activities of germinated rice and perilla seed to develop into food for the elderly
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์