ข้อมูลนักวิจัย ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ณวัสน์ ฐานวิสิฐพล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Nawhath Thanvisittipon
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0971166XXX
  • E-Mail AddressNawhath_t@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00207
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อทักษะดิจิทัลของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2565 : กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประเมินความสามารถในการปรับตัวต่อเกาะความร้อนในเมืองและห่วงโซ่ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุเทพมหานคร ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : การสร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบ Dynamical downscaling เพื่อศึกษาความเปราะบางเชิงสถาปัตยกรรมและพื้นที่ในบริบทเมืองด้วยระบบ GIS เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : โครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการบ่อขยะ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับบริการนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย 6. 2559 : การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่โดยระบบ GIS หลังภัยพิบัติน้ำท่วม กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ