ข้อมูลนักวิจัย พนิดา ตันสิน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พนิดา ตันสิน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Phanida Tansin
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0818492XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00162
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมชมรมด้านการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : จุดอ่อน จุดแข็งและแนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : การสังเคราะห์งานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : "บัว" การดำรงอยู่และการผลิตซ้ำ กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2563 : ผลการฝึกด้วยโปรแกรมแบบเอสเอคิวที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางการของนักกรีฑา ผู้ร่วมวิจัย