ข้อมูลงานวิจัย จุดอ่อน จุดแข็งและแนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : การสังเคราะห์งานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พนิดา ตันสิน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Phanida Tansin
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0818492XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ จุดอ่อน จุดแข็งและแนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : การสังเคราะห์งานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.พนิดา ตันสิน
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สนิทเดช จินตนา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์