ข้อมูลนักวิจัย รัฐ ชมภูพาน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.รัฐ ชมภูพาน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Rath Chombhuphan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0818781XXX
  • E-Mail Addresshut_1978@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการฝึกอบรม, ด้านอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ ด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์,ด้านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ, ด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00037
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษเหลือใช้เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : นวัตกรรมและการพัฒนาผ้าใยกล้วยด้วยเทคโนโลยีการมัดย้อมจากสีธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทุ่งหลวงรังสิตในการสร้างแนวทางยกระดับผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างอาชีพของชุมชนพื้นที่ฝั่งตะวันออกจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การยกระดับศักยภาพและโอกาสการผลิตผ้าทอใยกล้วยสู่การสร้างรายได้ชุมชนเข็มแข็ง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : การพัฒนากระดาษจากฟางข้าวจากอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนวัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้เพื่อเสริมสร้างอาชีพของผู้ด้อยโอกาส กรณีศึกษา: สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการและนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : นวัตกรรมผ้าไม่ทอจากเส้นใยไผ่สำหรับผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2563 : การศึกษาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดแหล่งผักตบชวาของ คลองรังสิต - ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 10. 2563 : การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไวนิลเหลือทิ้งเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : การพัฒนารูปแบบผ้ากันเปื้อนสำหรับช่างจัดดอกไม้ หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2564 : ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต : พื้นที่ความทรงจำ อัตลักษณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลง จังหวัดปทุมธานี First Author 2. 2564 : ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต : พื้นที่ความทรงจำ อัตลักษณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลง จังหวัดปทุมธานี First Author 3. 2564 : Consumer Demands as Guidelines for Career Enhancement and Value-added Products from Waste Vinyl of Communities in Pathum Thani Province First Author 4. 2564 : Consumer Demands as Guidelines for Career Enhancement and Value-added Products from Waste Vinyl of Communities in Pathum Thani Province First Author 5. 2564 : Community Participation Network Guidelines for Water Hyacinth Removalin Khlong Rangsit Pathum Thani First Author 6. 2564 : Community Participation Network Guidelines for Water Hyacinth Removalin Khlong Rangsit Pathum Thani First Author 7. 2564 : Community Participation Network Guidelines for Water Hyacinth Removalin Khlong Rangsit Pathum Thani First Author 8. 2564 : Community Participation Network Guidelines for Water Hyacinth Removalin Khlong Rangsit Pathum Thani First Author 9. 2564 : ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต : พื้นที่ความทรงจำ อัตลักษณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลง จังหวัดปทุมธานี Corresponding 10. 2564 : Consumer Demands as Guidelines for Career Enhancement and Value-added Products from Waste Vinyl of Communities in Pathum Thani Province Corresponding 11. 2564 : Community Participation Network Guidelines for Water Hyacinth Removalin Khlong Rangsit Pathum Thani Corresponding