ข้อมูลนักวิจัย อัษฎาวุธ อารีสิริสุข

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Atsadawut Areesirisuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0865799XXX
  • E-Mail Addressareesirisuk@gmail.com, atsadawut_a@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFermentation Technology
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00302
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อไก่ด้วยสูตรอาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของซีรั่ม ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การผลิตน้ำมันยีสต์และแคโรทีนอยด์ร่วมกันด้วยระบบเก็บกักเซลล์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีและประมง หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันยีสต์ร่วมกับกระบวนการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การศึกษาการขึ้นรูปไมโครแคริเออร์จากพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตเป็นวัสดุยึดเกาะสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : "การพัฒนากระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผงเปลือก โกโกเพื่อการผลิตครีมทาผิว (โครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใต้แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ) หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์ด้วยการเพาะเลี้ยงเซลล์ความเข้มข้นสูงจากน้ำย่อยฟางข้าวเพื่อผลิตโฟมโพลิยูริเทน หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : การพัฒนาการผลิตผงปรุงรสมะเขือเทศที่มี 5'-ไรโบนิวคลีโอไทด์สูงเพื่อทดแทนผงชูรส หัวหน้าโครงการ 9. 2564 : การพัฒนาการผลิตแยมกล้วยหอมทองโฮมเมด หัวหน้าโครงการ 10. 2563 : การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสสำหรับกำจัดกากไขมันในโรงงานของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกกล้วยอินทรีย์เพื่อผลิตสารเสริมอาหารเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามผสมหัวเชื้อโปรไบโอติก หัวหน้าโครงการ 12. 2561 : การเพิ่มปริมาณคิวคลีโอไทด์ในยีสต์สกัดสำเร็จรูปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริมชีวภาพปศุสัตว์เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ 13. 2561 : การเพาะเลี้ยงยีสต์น้ำมัน Pseudozyma parantarctica จากกลีเซอรอลด้วย กระบวนการผลิตน้ำมันแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตไบโอดีเซลรุ่นที่สอง หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : โครงการพัฒนาการผลิตสารสกัดจากยีสต์ที่มีนิวคลีโอไทด์สูงโดยใช้เอนไซม์ทางการค้าสำหรับผลิตอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ 15. 2561 : การพัฒนากระบวนการผลิตยีสต์สกัดจากกากยีสต์ในการผลิตเบียร์ เพื่อใช้เป็นสารเพิ่มรสชาติในซี๊วขาวทดแทนผงชูรส หัวหน้าโครงการ 16. 2560 : การพัฒนาและแปรรูปเครื่องดื่มข้าวอัดเม็ดโปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ผู้ร่วมวิจัย 17. 2560 : การผลิตน้ำข้าวโปรตีนสูงจากธัญพืชเสริมซินไบโอติกซ์แบบผง ผู้ร่วมวิจัย 18. 2560 : การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์สำหรับผลิตไบโอดีเซลทางเลือกด้วย Pseudozyma parantarctica CHC28 โดยใช้กลีเซอรอลเป็นวัตถุดิบ หัวหน้าโครงการ 19. 2560 : การผลิตน้ำมันยีสต์ด้วย Pseudozyma parantarctica CHC28 จากกลีซอรอลดิบภายใต้สภาวะมีอากาศเพื่อผลิตไบโอดีเซลทางเลือก หัวหน้าโครงการ 20. 2559 : การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด Polyhydroxyalkanoates (PHA) ที่สังเคราะห์จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7 ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : สภาวะที่เหมาะสมในการลดค่ากรดที่สูงของน้ำมันยีสต์ Pseudozyma parantarctica CHC28 เพื่อการผลิตไบโอดีเซลจุลินทรีย์ Optimization on Decreasing High Acid Value of Yeast Oil Pseudozyma parantarctica CHC28 for Microbial Biodiesel Production First Author 2. 2562 : สภาวะที่เหมาะสมในการลดค่ากรดที่สูงของน้ำมันยีสต์ Pseudozyma parantarctica CHC28 เพื่อการผลิตไบโอดีเซลจุลินทรีย์ Optimization on Decreasing High Acid Value of Yeast Oil Pseudozyma parantarctica CHC28 for Microbial Biodiesel Production First Author 3. 2562 : สภาวะที่เหมาะสมในการลดค่ากรดที่สูงของน้ำมันยีสต์ Pseudozyma parantarctica CHC28 เพื่อการผลิตไบโอดีเซลจุลินทรีย์ Optimization on Decreasing High Acid Value of Yeast Oil Pseudozyma parantarctica CHC28 for Microbial Biodiesel Production First Author 4. 2562 : การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์ First Author 5. 2562 : การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์ First Author 6. 2562 : การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์ First Author 7. 2562 : การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสม และจลนพลศาสตร์ First Author 8. 2562 : การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสม และจลนพลศาสตร์ First Author 9. 2562 : การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสม และจลนพลศาสตร์ First Author 10. 2562 : สภาวะที่เหมาะสมในการลดค่ากรดที่สูงของน้ำมันยีสต์ Pseudozyma parantarctica CHC28 เพื่อการผลิตไบโอดีเซลจุลินทรีย์ First Author 11. 2562 : สภาวะที่เหมาะสมในการลดค่ากรดที่สูงของน้ำมันยีสต์ Pseudozyma parantarctica CHC28 เพื่อการผลิตไบโอดีเซลจุลินทรีย์ First Author 12. 2562 : สภาวะที่เหมาะสมในการลดค่ากรดที่สูงของน้ำมันยีสต์ Pseudozyma parantarctica CHC28 เพื่อการผลิตไบโอดีเซลจุลินทรีย์ First Author 13. 2562 : สภาวะที่เหมาะสมในการลดค่ากรดที่สูงของน้ำมันยีสต์ Pseudozyma parantarctica CHC28 เพื่อการผลิตไบโอดีเซลจุลินทรีย์ Corresponding 14. 2562 : การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์ Corresponding 15. 2562 : สภาวะที่เหมาะสมในการลดค่ากรดที่สูงของน้ำมันยีสต์ Pseudozyma parantarctica CHC28 เพื่อการผลิตไบโอดีเซลจุลินทรีย์ Optimization on Decreasing High Acid Value of Yeast Oil Pseudozyma parantarctica CHC28 for Microbial Biodiesel Production Corresponding 16. 2562 : อิทธิพลของปัจจัยทางเคมีและทางกายภาพต่อการเพาะเลี้ยงยีสต์น้ามันโดยใช้ กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอนหลัก ผู้ร่วม