ข้อมูลนักวิจัย มะดาโอะ สุหลง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มะดาโอะ สุหลง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Madaoh Sulong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0649569XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการบริหาร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00236
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : รูปแบบการพัฒนาธุรกิจและแนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงศาสนกิจและผู้แสวงบุญในประเทศไทยสู่เวทีสากล หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : การส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการตลาดออนไลน์หลังวิกฤต Covid-19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการตลาดออนไลน์หลังวิกฤต Covid-19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จักสานและของชำร่วย จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพจัดส่งเอกสารและสิ่งของด่วนภายในประเทศและระหว่างประเทศของธุรกิจจัดส่งพัสดุในยุคดิจิทัล หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (8ระดับ) สาขาวิชีพโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ