ข้อมูลนักวิจัย อารีวรรณ หัสดิน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อารีวรรณ หัสดิน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Areewan Hussadin
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0836366XXX
  • E-Mail Addressareewan_koy@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00208
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุในการใช้อินเตอร์เนตบนสมารท์โฟน ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : รูปแบบการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาของเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : แนวทางการบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมชมรมด้านการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 5. 2567 : จุดอ่อน จุดแข็งและแนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : การสังเคราะห์งานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : "บัว" การดำรงอยู่และการผลิตซ้ำ กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : บทบาทและสถานภาพของสื่อการแสดงพื้นบ้าน "ลำพวน" กรณีศึกษา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ