ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมชมรมด้านการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อารีวรรณ หัสดิน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Areewan Hussadin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0836366XXX
  • E-Mail Addresareewan_koy@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00008
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมชมรมด้านการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สุพิศ บุญลาภ
2. ผศ.พนิดา ตันสิน
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์