ข้อมูลนักวิจัย รวมพร โพธิ์ทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Ruamporn Potong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0801331XXX
  • E-Mail Addressja.ruamporn@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญฟิสิกส์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00160
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาวัสดุผสมเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์ ที่มีการเชื่อมต่อแบบ 1-3 สำหรับโครงสร้างฉลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การปรับปรุงคุณสมบัติทางไฟฟ้าและเชิงกลของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์โดยการเติมอนุภาคนาโน สำหรับโครงสร้างฉลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : แผ่นปิดและสมานแผลจากไฮโดรเจลเจลาตินที่มีส่วนผสมของเซริซินและอิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยเซริซิน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : การประดิษฐ์ และการแปรสภาพตามเวลาของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์กับการเติมท่อนาโนคาร์บอน สำหรับโครงสร้างฉลาด หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : คุณสมบัติกายภาพและไฟฟ้าของวัสดุผสมเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว- ปูนซีเมนต์ สำหรับวัสดุฉลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การพัฒนาวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์ปอซโซลานกับการเติมเฟสที่สามสำหรับโครงสร้างฉลาดที่ทำงานได้หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การออกแบบ การประดิษฐ์ และประสิทธิภาพของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วปูนซีเมนต์ กับการเตมเฟสที่สามสำหรับโครงสร้างฉลาดที่ทำงานได้หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ