ข้อมูลนักวิจัย นงลักษณ์ ไหว้พรหม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นงลักษณ์ ไหว้พรหม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nonglakshana Waiprom
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0614905XXX
  • E-Mail Addresswaiprom@gmail.com,nonglakshana_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอนกลุ่มจิตวิทยา/เทคโนโลยีการศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00188
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนารูปแบบโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังด้านสุขภาพสู่พฤฒสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาผู้พิการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายการขึ้นภาษีบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบของคนไทย ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ