ข้อมูลนักวิจัย อัญชลี ทองกำเหนิด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Unchalee Tonggumnead
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0861108XXX
  • E-Mail Addressunchalee-t@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00221
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาตัวแบบทวินามเชิงลบผสมใหม่ สำหรับอนุกรมเวลาของข้อมูลเชิงนับและการประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาตัวแบบถดถอยทวินามเชิงลบผสมแบบใหม่ สำหรับข้อมูลเชิงนับที่มีการกระจายเกินเกณฑ์: การอนุมานแบบเบส์และการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนาการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบใหม่และตัวแบบเชิงสถิติ: คุณสมบัติทางสถิติและการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : โครงการฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและหลักสูตรฝึกอบรมงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : คุณสมบัติทางสถิติ การจำลองสถานการณ์และการประยุกต์ของการแจกแจงแบบลินด์เลย์สองพารามิเตอร์แบบตัดปลาย พี่เลี้ยง 6. 2560 : การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสำหรับระบบแบบหลายขั้นตอนภายใต้อายุการใช้งานที่มีการแจกแจงไวบูลล์แบบฟัซซี พี่เลี้ยง 7. 2559 : การวิเคราะห์ค่าสภาพความต้านทานรากสายดินสำหรับระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าขนาด 22 กิโลโวลต์และ 115 กิโลโวลต์ ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหลังน้ำท่วม ผู้ร่วมวิจัย 8. 2556 : การทำนายความต้องการกำลังไฟฟ้าระยะปานกลางของประเทศไทย โดยใช้วิธีการประมาณค่าวางนัยทั่วไป และตัวแบบเชิงเส้นผสม ผู้ร่วมวิจัย