ข้อมูลนักวิจัย อนงค์ รักษ์วงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อนงค์ รักษ์วงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Anong Rukwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0898963XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดและดำเนินการแข่งขัน,การเป็นผู้ฝึกสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00031
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในกลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้น้ำและการจัดการน้ำทิ้งที่เหมาะสมของประชาชนในเขตเมือง ศึกษากรณีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : โครงการวิจัย การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตซอล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ