ข้อมูลนักวิจัย ฐิตยา ศรขวัญ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Thitaya Sronkwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0841279XXX
  • E-Mail AddressThitaya_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอนวิชาชีพเคมีและสิ่งแวดล้อม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00212
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากขี้แดดนาเกลือในแปลงนาเพื่อเพิ่มผลผลิตร้อยละและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองและสายพันธุ์ข้าวเศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มคัดกรองความยาวคลื่นแสงเพื่อประยุกต์ใช้ในโรงเรือนการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวโดยกระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับการหมักร่วมกับมูลสุกรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากวัสดุเหลือทิ้งในแปลงนา ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : การเพิ่มปริมาณสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) และกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา) โดยใช้เทคนิคเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง กลุ่มข้าวมีสี จังหวัดปทุมธานี สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : การเตรียมสารประกอบนาโนไททาเนียมไดออกไซด์/ทังสเตนไตรออกไซด์/ แมกนีไทต์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่นำกลับมาใช้ ใหม่ได้ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2560 : การเตรียมและประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมของวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว ผู้ร่วมวิจัย 9. 2560 : การกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสียโดยใช้อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงร่วมกับโอโซน ผู้ร่วมวิจัย 10. 2559 : เทคโนโลยีชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย 11. 2558 : เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี”เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย 12. 2557 : เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี”เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย