ข้อมูลนักวิจัย สุนัน ปานสาคร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sunan Parnsakhorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0896712XXX
  • E-Mail Addresssunan.p@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00262
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2565 : ผลของการทำแห้งด้วยฟลูอิไดซ์เบดและลมร้อนต่อคุณภาพของกระเทียม หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : ศึกษาชนิดของพันธุ์ข้าวที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารแอนสารแอนโทไซยานินและสมบัติทางกายภาพในผลิตภัณฑ์บะจ่าง หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : ผลของความเข้มข้นสารละลายออสโมติกต่อการถ่ายเทมวลสารและคุณภาพของเมล่อนหลักการออสโมซิส หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : ศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ข้าวห่อใบบัวแช่เยือกแข็งจากข้าวไรซ์เบอรี่ หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การออกแบบและสร้างเครื่องสับฟางข้าว ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวห่อใบบัวในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : ศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มข้าวมอลต์จากข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : การพัฒนาเครื่องคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง ผู้ร่วมวิจัย 9. 2561 : การศึกษาและพัฒนาชุดกะเทาะเมล็ดสำหรับเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง ผู้ร่วมวิจัย 10. 2561 : ผลของอุณหภูมิในการแช่เยือกแข็งแบบไอคิวเอฟต่อความคงตัวของสารกาบาและ แอนโทไซยานินในข้าวกล้องงอกหุงสุกพันธุ์ไรซ์เบอรี่ หัวหน้าโครงการ 11. 2561 : ผลของกระบวนการก่อนสกัดและการสกัดเย็นต่อลักษณะทางเคมีและกายภาพของน้ำผลหม่อน พี่เลี้ยง 12. 2561 : โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องขึ้นรูปสาคูไส้หมูกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 13. 2560 : การออกแบบและสร้างเครื่องตัดใบบัวหลวง ผู้ร่วมวิจัย 14. 2560 : การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและปริมาณสารแอนโทไซยานิน ของผลิตภัณฑ์แป้งข้าวกล้องนึ่งพันธุ์หอมนิล หัวหน้าโครงการ 15. 2560 : การพัฒนาเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวงสด ผู้ร่วมวิจัย 16. 2559 : ศึกษากระบวนการผลิตผงข้าวมอลต์แอนโทไซยานินสูงจากข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ หัวหน้าโครงการ 17. 2559 : การพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดบัวหลวงสด ผู้ร่วมวิจัย 18. 2558 : ศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมนิลออแกนิคเพาะงอกหุงสุกในภาชนะพลาสติกอ่อนตัวปิดสนิท หัวหน้าโครงการ 19. 2556 : ออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดเมล็ดบัวหลวง ผู้ร่วมวิจัย 20. 2555 : ศึกษากระบวนการผลิตกะทิน้ำนมข้าวร่วมกับธัญพืชพาสเจอร์ไรเพื่อทดแทนกะทิจากมะพร้าว หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปสาคูไส้หมูกึ่งอัตโนมัติ First Author 2. 2562 : การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปสาคูไส้หมูกึ่งอัตโนมัติ First Author 3. 2562 : การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปสาคูไส้หมูกึ่งอัตโนมัติ First Author 4. 2562 : ผลของอุณหภูมิในขั้นตอนการแช่และการอบแห้งต่อคุณภาพของ ข้าวนึ่งพันธุ์หอมนิล First Author 5. 2563 : ผลของอุณหภูมิและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์ต่ออายุการเก็บรักษารากบัวสดตัดแต่ง First Author 6. 2563 : ผลของการให้ความร้อนระดับสเตอริไรส์ต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวห่อใบบัวในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ First Author 7. 2563 : ผลของการให้ความร้อนระดับสเตอริไรส์ต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวห่อใบบัวในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ First Author 8. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง ผู้ร่วม 9. 2563 : การศึกษาและทดสอบเครื่องตัดใบบัวหลวง ผู้ร่วม 10. 2563 : การศึกษาและทดสอบชุดคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง ผู้ร่วม 11. 2563 : ผลของการให้ความร้อนระดับสเตอริไรส์ต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวห่อใบบัวในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ Corresponding 12. 2560 : ผลของเอนไซม์แพคติเนสอุณหภูมิและระยะเวลาในการบ่มต่อคุณภาพไซรัปจากตะขบ ผู้ร่วม
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2559 : ผลิตภัณฑ์ข้าวไรส์เบอรี่เพาะงอกพร้อมบริโภค ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2563 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวห่อใบบัวพร้อมบริโภค ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2563 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวมอลต์จากข้าวไรซ์เบอรี่ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2564 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวห่อใบบัวพร้อมบริโภค ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2564 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวมอลต์จากข้าวไรซ์เบอรี่ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2565 : ผลิตภัณฑ์ซุปผักเคลเสริมโปรตีนจากคิวนัวพร้อมบริโภค และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ