ข้อมูลนักวิจัย วรนุศย์ ทองพูล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Voranut Thongpool
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์063-869-3XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00281
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาฟิล์มนาโนซิงค์ออกไซด์/เจลลาติน/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่เติมด้วยแอนโธไซยานินจากพืชที่ตอบสนองต่อค่า pH เพื่อประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนาอะลูมิเนียมอัลลอยด์ผสมบิสมัทออกไซด์ปริมาณสูงสำหรับวัสดุกำบังรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศระนาบบนวัสดุฐานรองพอลิเมอร์ที่โค้งงอได้ด้วยวัสดุที่ทำจากเซรามิกส์/พอลิสไตริน เพื่อประยุกต์ใช้งานกับระบบการสื่อสารไร้สาย ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึกเชิงเดี่ยว Bi4Si3O12 สำหรับการตรวจวัดรังสี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมผ่านกลไก Pre-Talent Mobility หัวหน้าโครงการ 6. 2566 : การพัฒนาอนุภาคอ้างอิงรับรองของไทยและคู่มือปฏิบัติงานที่ดีสำหรับการตรวจวิเคราะห์ละอองลอย สารแขวนลอย และคอลลอยด์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ หัวหน้าโครงการ 7. 2566 : การประดิษฐ์และคุณสมบัติของวัสดุผสมบิสมัทออกไซด์-ดีบุกออกไซด์-อีพ็อกซีสำหรับวัสดุกำบังรังสี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2566 : การเตรียมและศึกษาสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียของแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบนาโนคอปเปอร์ออกไซด์/พอลิไวนิลคลอไรด์ หัวหน้าโครงการ 9. 2566 : สมบัติลูมิเนสเซนส์และซินทิลเลชันของผลึกเชิงเดี่ยว CaF2:Eu สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย 10. 2565 : การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มคัดกรองความยาวคลื่นแสงเพื่อประยุกต์ใช้ในโรงเรือนการเกษตร หัวหน้าโครงการ 11. 2563 : การพัฒนาและแปรสภาพวัสดุทางการเกษตรของชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อลดปริมาณของเสีย และการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ ผู้ร่วมวิจัย 12. 2563 : การพัฒนาสารเคลือบที่มีคุณทำความสะอาดตัวเองสำหรับสถานีอัดประจุพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 13. 2562 : การประดิษฐ์และคุณสมบัติทางรังสีของพอลิเมอร์ผสมแบเรียมซัลเฟตและทังสเตนสำหรับกำบังรังสี ผู้ร่วมวิจัย 14. 2562 : คุณสมบัติลูมิเนสเซนส์และซินทิลเลชันของผลึกเชิงเดี่ยว CdWO4 และ Bi4Ge3O12 ผู้ร่วมวิจัย 15. 2562 : การพัฒนาวัสดุประกอบนาโนซีเรียมฟลูออไรด์/พอลิไวนิลโทลูอีนสำหรับ ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ 16. 2562 : การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมารสารพาควอตตกค้างในผัก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 17. 2561 : การเตรียมสารประกอบนาโนไททาเนียมไดออกไซด์/ทังสเตนไตรออกไซด์/ แมกนีไทต์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่นำกลับมาใช้ ใหม่ได้ หัวหน้าโครงการ 18. 2560 : การเตรียมและประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมของวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว ผู้ร่วมวิจัย 19. 2560 : การกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสียโดยใช้อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงร่วมกับโอโซน หัวหน้าโครงการ 20. 2559 : คุณสมบัติซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว LuAG:Ce และ YAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย 21. 2558 : การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึก LYSO:Ce LSO:Ce และ YSO:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย 22. 2557 : การสังเคราะห์แผ่นกราฟีนขนาดเล็กโดยใช้พืชประเภทหัวใต้ดินในการลดปริมาณออกซิเจนที่ผิวของแผ่นกราฟีนออกไซด์ หัวหน้าโครงการ