ข้อมูลนักวิจัย วิยดา คำเอม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.วิยดา คำเอม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Wiyada Kumam
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0908956XXX
  • E-Mail Addressjeabkum@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00158
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปัญหาการตัดสินใจโดยความสัมพันธ์แบบฟัซซี หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : ฟัซซีซอฟท์เซตสำหรับปัญหาการตัดสินใจ หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : แนวทางการประมวลผลข้อมูลแบบฟัซซีเพื่อการประยุกต์ในเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : ขั้นตอนทําซํ้าสําหรับการแก้ปัญหาไม่เชิงเส้นกำลังสองน้อยสุด กับการประยุกต์ในการบีบอัดสัญญาณและควบคุมการเคลื่อนไหว หัวหน้าโครงการ 6. 2566 : ขั้นตอนวิธีการแบ่งส่วนสำหรับปัญหาอสมการการแปรผันกับเทคโนโลยีภาพถ่าย ผู้ร่วมวิจัย 7. 2566 : การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีแบบหลายเป้าหมายสำหรับการแก้ปัญหาการบีบอัดสัญญาณและการควบคุมการเคลื่อนไหว ผู้ร่วมวิจัย 8. 2566 : การวิเคราะห์แบบจำลองอันดับเศษส่วนของ Caputo สำหรับโคโรน่าไวรัส 19 ภายใต้การล็อกดาวน์ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2565 : ปัญหาดุลยภาพวิภัชนัยสำหรับเกมทางเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าโครงการ 10. 2565 : แพลตฟอร์มอัลกอริทึมการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อศาสตร์การตัดสินใจสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล ผู้ร่วมวิจัย 11. 2562 : ตัวแบบการโปรแกรมคณิตศาสตร์วิภัชนัยและการหาค่าที่ดีที่สุดแบบวิภัชนัย หัวหน้าโครงการ 12. 2561 : วิภัชนัยดุลยภาพแบบเบย์สำหรับโมเดลเศรษฐศาสตร์วิภัชนัย หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : Algorithms for zeros of two accretive operators for solving convexminimization problems and its application to image restorationproblems First Author 2. 2562 : Error Estimate of Data Dependence for Discontinuous Operators by New Iteration Process with Convergence Analysis First Author 3. 2562 : Error Estimate of Data Dependence for Discontinuous Operators by New Iteration Process with Convergence Analysis First Author 4. 2562 : A novel approach to generalized intuitionistic fuzzy soft sets and its application in decision support system Corresponding 5. 2562 : Numerical Simulation of PDEs by Local Meshless Differential Quadrature Collocation Method ผู้ร่วม 6. 2562 : Numerical Simulation of PDEs by Local Meshless Differential Quadrature Collocation Method Corresponding 7. 2562 : Generalized Picture Fuzzy Soft Sets and Their Application in Decision Support Systems ผู้ร่วม 8. 2562 : Generalized Picture Fuzzy Soft Sets and Their Application in Decision Support Systems Corresponding 9. 2562 : Algorithms for zeros of two accretive operators for solving convex minimization problems and its application to image restoration problems Corresponding 10. 2562 : Error Estimate of Data Dependence for Discontinuous Operators by New Iteration Process withConvergence Analysis Corresponding 11. 2562 : An Optimal Pursuit Differential Game Problem with One Evader and Many Pursuers ผู้ร่วม 12. 2562 : An Optimal Pursuit Differential Game Problem with One Evader and Many Pursuers Corresponding 13. 2563 : The Renewable Energy Source Selection by Remoteness Index-Based VIKOR Method for Generalized Intuitionistic Fuzzy Soft Sets Corresponding