ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการประมวลผลข้อมูลแบบฟัซซีเพื่อการประยุกต์ในเศรษฐศาสตร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.วิยดา คำเอม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Wiyada Kumam
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0908956XXX
  • E-Mail Addresjeabkum@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00023
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการประมวลผลข้อมูลแบบฟัซซีเพื่อการประยุกต์ในเศรษฐศาสตร์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ภคีตา สุขประเสริฐ
2. ผศ.กมลรัตน์ สมบุตร
3. ผศ.ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์